แอพพลิเคชัน
สำหรับผู้ดูแลข้อมูลและจัดส่งข้อมูล
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ส่งชุดข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิต ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนสาธิตให้กับ อว. แอพพลิเคชันนี้ใช้ในการตรวจสอบผลการจัดส่งข้อมูล รับการแจ้งเตือนผลการจัดส่งข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ในโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ UniCon-University Connected

unicon app
unicon qrcode

ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2565) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ตั้งเป้าจะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การทํางานแบบอัจฉริยะนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างภาครัฐที่สะอาด โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) การนํา Big Data มาใช้ประโยชน์ เป็นหนึ่งในการดําเนินงานดังกล่าว ซึ่งการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐนั้นมีความจําเป็นต้องยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในหลายมิติไปพร้อม ๆ กัน โดยหนึ่งในมิติที่รัฐบาล กําลังให้ความสําคัญและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคือ “มิติด้านข้อมูล“

ปฏิทินกิจกรรม

คำถามที่พบบ่อย